:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 1.2 ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดีงามแก่เด็กและเยาวชน และเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มประเทศใน อาเซียน 1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร 1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย 1.6 การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาครัฐ และเอกชน


ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

2.1 พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ ลักลอบค้า มนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน

3.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ ผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 4.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1 การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลกร 5.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.4 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ