ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก” ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลดงมะดะ

 
 

1.ข้อมูลทั่วไป

 

(1) ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ทำการเทศบาลตำบลดงมะดะ ตั้งอยู่เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน(สายพะเยา – เชียงราย) บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำลาว , ตำบลธารทอง อำเภอพาน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำลาว , ตำบลธารทอง อำเภอพาน

(2) เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่

(3) สภาพภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ/ปริมาณน้ำฝน

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีที่ราบสูงและภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำลาวซึ่งมีต้น

กำเนิดอยู่ที่ขุนแม่ลาว ดอยนางแก้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านทางทิศใต้ของตำบล เป็นที่ตั้งโครงการคลองส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ลาว ซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำลาว ทดน้ำเข้าคลองชลประทาน ไหลผ่านตำบลดงมะดะ จากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ถึงเขตอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อให้ทั้งสองฝั่งคลองได้รับน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

อุณหภูมิ

 • อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยตลอดปี 26-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิ สูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
 • อุณหภูมิ ต่ำสุด 8-10 องศาเซลเซียส ประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

ปริมาณน้ำฝน

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,250 มม. / ปี

 • ฝนตกชุกที่สุด ประมาณ ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน
 • ฝนตกน้อยทีสุด ประมาณช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม

(4)การปกครอง การบริหารและประชากร

ปัจจุบันตำบลดงมะดะ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นเขตความรับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลดงมะดะ และเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ลาว

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา

หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน

หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง

หมู่ที่ 9 บ้านแพะ

หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง

หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง

หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว

หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง

หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา

หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง

หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลดงมะดะ อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ลาว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

* หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึง

* หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว

* หมู่ที่ 5 บ้านป่ารวก

* หมู่ที่ 19 บ้านแม่ลาวหลังวัด

มีประชากรทั้งสิ้น 7,628 คน ความหนาแน่น 127.12 คน/ ตารางกิโลเมตร แยกเป็น

 • ชาย จำนวน 3,773 คน
 • หญิง จำนวน 3,855 คน
 • จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,704 ครัวเรือน

( ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนเมษายน 2551)

(** ประชากรที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ. ศ. 2551 มีทั้งสิ้น 5 ,935 คน แยกเป็น ชาย 2,933 คน และ หญิง 3,002 คน )

(5)สภาพทางเศรษฐกิจ

รายได้เฉลี่ยของประชากร ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ 40,560 บาท/ คน/ ปี

( ข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ. ศ. 2551)

5.1.อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน การปลูกพืชผัก มีการปลูกพืชล้มลุกและยาสูบ นอกจากนั้นยังมีการ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย สุกร เป็นต้น

5.2.หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล

- ธนาคาร

1 แห่ง

- รีสอร์ท

2 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน

1 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม

2 แห่ง

- โรงสี

14 แห่ง

- โรงบ่มยาสูบ

83 แห่ง

(6)การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา

3 แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมต้น

1 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

1 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4 แห่ง

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

1 แห่ง

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

15 แห่ง

 

(7)สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3

- วัด

9 แห่ง

- สำนักคริสตจักร/ โบถส์คริสต์

3 แห่ง

- พระธาตุ

1 แห่ง

- ศาลเจ้า

1 แห่ง


(8)สาธารณสุข

 • สถานีอนามัย

2 แห่ง

 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

2 แห่ง

 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

(9)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • หน่วยบริการประชาชน

2 แห่ง

 • รถดับเพลิง

1 คัน

(10) การบริการพื้นฐาน

10.1. การคมนาคม

 • เส้นทางที่ 1 ถนนพหลโยธิน ( สายเอเชีย 1 ) ผ่านตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 1,2,3,
 • เส้นทางที่ 2 ถนนลาดยางเด่นห้า - ดงมะดะ ติดต่อหมู่ที่ 2, 11, 12
 • เส้นทางที่ 3 ถนนลาดยางแม่ลาว - เชียงใหม่ ติดต่อหมู่ที่ 3, 7,12,13
 • เส้นทางที่ 4 ถนนลาดยางเลียบคันครองชลประทาน ติดต่อหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,14
 • เส้นทางที่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในหมู่บ้าน

10.2.การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

1 แห่ง

- ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

13 หมู่บ้าน

10.3.การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

( 11.) ทรัพยากรธรรมชาติ

1) ป่าชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 9,10,12,13,15,17,18

2) ลำน้ำธรรมชาติแม่น้ำลาวไหลผ่านทางทิศใต้ ตะวันออก ของตำบล

3 )อ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

3.1.หนองสระ หมู่ที่ 7 3.5.หนองป่าก่อ หมู่ที่ 12

3.2.อ่างเก็บน้ำห้วยปู่ซาว หมู่ที่ 9 3.6. อ่างเก็บน้ำห้วยก๊อ หมู่ที่ 13

3.3.อ่างเก็บน้ำห้วยมะตื๋น หมู่ที่ 9 3.7. อ่างเก็บน้ำห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 13

3.4.หนองบัว หมู่ที่ 10 3.8.หนองน้ำหลง หมู่ที่ 14


11. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่

11.1.กลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มลูกปัดสารพัดประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา

2) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา

3) กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มต่อลาย หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา

4) กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 6 บ้านส้นต้นแหน

 

*********************************

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1823527 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::