ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก” ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 • ด้านกายภาพ
  •  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

       ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลดงมะดะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ  10  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ  23  กิโลเมตร  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะเป็นเทศบาลตำบลดงมะดะ  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  มาตรา 7 และ มาตรา 9  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552  โดยมี              อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     แม่น้ำลาว  ตำบลธารทอง  อำเภอพาน
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตำบลแม่สรวย  อำเภอแม่สรวย
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว
ทิศใต้              ติดต่อกับ     แม่น้ำลาว  ตำบลธารทอง  อำเภอพาน
เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  60  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,500  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีที่ราบสูงและภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตก  มีแม่น้ำลาว            ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ขุนแม่ลาว  ดอยนางแก้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ไหลผ่านทาง          ทิศใต้ของตำบล และทิศใต้ของตำบลเป็นที่ตั้งโครงการคลองส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ลาว ซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่กั้น  แม่น้ำลาวทดน้ำเข้าคลองชลประทาน ไหลผ่านตำบลดงมะดะ จากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ถึงเขตอำเภอเมืองเชียงราย  เพื่อให้ทั้งสองฝั่งคลองได้รับน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม  และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

1.4  ลักษณะของดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำนาดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ข้อจำกัดในการใช้ดินที่สำคัญของพื้นที่คือ ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion) ที่จะเกิดขึ้น พื้นที่นี้ยังเป็นป่าอยู่มาก สมควรเก็บไว้เป็นป่ารักษาต้นน้ำ ลำธาร 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ปัจจุบันตำบลดงมะดะ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ และเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ลาว หมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 15  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่   2  บ้านห้วยหวาย
หมู่ที่   3  บ้านร่องศาลา
หมู่ที่   6  บ้านสันต้นแหน
หมู่ที่   7  บ้านดงมะดะ
หมู่ที่   8  บ้านห้วยส้านผาบ่อง
หมู่ที่   9  บ้านแพะ
หมู่ที่  10 บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่  11 บ้านป่าลัน
หมู่ที่  12 บ้านหนองเก้าห้อง
หมู่ที่  13 บ้านห้วยส้านยาว
หมู่ที่  14 บ้านท่าสันกลาง
หมู่ที่  15 บ้านดงมะดะ
หมู่ที่  16 บ้านป่าก่อพัฒนา
หมู่ที่  17 บ้านปงกลาง
หมู่ที่  18 บ้านใหม่จัดสรร
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลดงมะดะ  อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ลาว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่      
หมู่ที่  1  บ้านป่าตึง                 
หมู่ที่  4  บ้านแม่ลาว
                     หมู่ที่  5  บ้านป่ารวก               
                     หมู่ที่ 19  บ้านแม่ลาวหลังวัด

2.2 การเลือกตั้ง
ทำเนียบคณะผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง
                    1. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 คณะบริหารชุด นายบุญมา  แก้วเขื่อน
                    2. พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 คณะบริหารชุด นายสมพร  ประมาณ
                    3. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 คณะบริหารชุด นายจำลอง  สุวรรณการ
                    4. พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 คณะบริหารชุด นางสาววาสนา  บุญมา
                    5. พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 คณะบริหารชุด นางสาววาสนา  บุญมา
                    6. พ.ศ. 2553 –  ถึงปัจจุบัน   คณะบริหารชุด นางสาววาสนา  บุญมา

3. ประชากร
         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


หมู่ที่

หมู่บ้าน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

 2

บ้านห้วยหวาย

506

506

500

508

3

บ้านร่องศาลา

792

796

789

806

6

บ้านต้นแหน

301

299

293

297

7

บ้านดงมะดะ

660

648

642

639

8

บ้านห้วยส้านผาบ่อง

460

464

465

463

9

บ้านแพะ

520

521

523

524

10

บ้านหัวทุ่ง

402

400

404

408

11

บ้านป่าลัน

375

387

377

373

12

บ้านหนองเก้าห้อง

796

791

799

797

13

บ้านห้วยส้านยาว

1,005

1,012

1,014

1,013

14

บ้านท่าสันกลาง

383

382

373

369

15

บ้านดงมะดะ

459

460

449

445

16

บ้านป่าก่อพัฒนา

443

443

443

448

17

บ้านปงกลาง

190

186

188

188

18

บ้านใหม่จัดสรร

253

249

241

228

                    รวม

7,545

7,544

7,500

7,506

หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำรวจทะเบียนอำเภอแม่ลาว ของเดือนมกราคม พ.ศ.2562
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
ประชากร ปี 2560 มีประชากรลดลง จากประชากรปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 0.01 %
ประชากร 2560 จำนวน 7,544 คน * 100
ประชากร  2559 จำนวน 7,545 คน
เท่ากับ ร้อยละ 99.99
          ร้อยละ 100  -  ร้อยละ 99.99  = ร้อยละ 0.01
ประชากร ปี 2561 มีประชากรลดลง จากประชากรปี 2560 คิดเป็นร้อยละ  0.58  %
ประชากร 2561 จำนวน 7,500 คน * 100
ประชากร  2560 จำนวน 7,544 คน
เท่ากับ ร้อยละ 99.42
         ร้อยละ 100  -  ร้อยละ 99.42  = ร้อยละ 0.58

ประชากร ปี 2562  มีประชากรเพิ่มขึ้น จากประชากรปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.08  % 
ประชากร 2561 จำนวน 7,500 คน * 100
ประชากร  2562 จำนวน 7,506 คน
เท่ากับ ร้อยละ 99.92
          ร้อยละ 100  -  ร้อยละ 99.99  = ร้อยละ 0.08
การคาดการณ์ในอนาคตของประชากร ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ เพิ่มขึ้นและลดลง  ไม่เกิน 1 % โดยสรุปได้จาก
1. ประชากร ปี 2560 มีประชากรลดลงจาก ประชากร ปี 2559  ร้อยละ 0.01 %
2. ประชากร ปี 2561 มีประชากรลดลงจาก ประชากร ปี 2560  ร้อยละ 0.58  %
3. ประชากร ปี 2562 มีประชากรเพิ่มขึ้นจาก ประชากร ปี 2561  ร้อยละ 0.08  % 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ
1. อายุน้อยกว่า 1 ปี - 10 ปี  ชาย 346 คน   หญิง  325 คน        รวม    671  คน             
2. อายุ 11 ปี - 20 ปี     ชาย  375 คน          หญิง  356 คน        รวม     731  คน                                
3. อายุ 21 ปี - 30 ปี     ชาย  486 คน          หญิง  493 คน        รวม     979  คน             
4. อายุ 31 ปี - 40 ปี     ชาย  549 คน          หญิง  487 คน        รวม  1,036  คน             
5. อายุ 41 ปี - 50 ปี     ชาย  529 คน          หญิง  610 คน        รวม  1,139  คน 
6. อายุ 51 ปี - 60 ปี     ชาย  654 คน         หญิง  763 คน        รวม  1,417  คน             
7. อายุ 61 ปี - 70 ปี     ชาย  467 คน          หญิง  501 คน        รวม    968  คน 
8. อายุ 71 ปี - 80 ปี     ชาย  158 คน          หญิง  173 คน        รวม    331  คน
9. อายุ 91 ปี - 90 ปี     ชาย    76 คน         หญิง    96 คน        รวม    172  คน 
10. อายุ 91 ปีขึ้นไป       ชาย   15 คน         หญิง    14 คน        รวม     29   คน 
รวมทั้งหมด                 ชาย  3,655  คน  หญิง  3,818  คน   รวมทั้งสิ้น   7,473  คน
à  หมายเหตุ  ข้อมูลจากการสำรวจทะเบียนอำเภอแม่ลาว ของเดือนมกราคม พ.ศ.2562

4. สภาพทางสังคม
          4.1 การศึกษา

     ด้านการศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                      3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                               1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                 5 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         1 แห่ง
- ศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหว                                            1 แห่ง
         4.2  สาธารณสุข
  ด้านการสาธารณสุข
-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        3         แห่ง  (หมู่ 4,13,14 )
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     2         แห่ง
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     150     คน
-  สถานพยาบาล เอกชน                       2        แห่ง     
-  อัตราการมีส้วมซึมและใช้ส้วมราดน้ำ      ทุกหลังคาเรือน
-  สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ 5 ไร่              1         แห่ง
          4.3 อาชญากรรม
  สถานการณ์อาชญากรรมในจังหวัดเชียงรายการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในงบประมาณปี พ .ศ.  2553  –  2556 พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยคำนวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการ รายงานของสำนักตำรวจแห่งชาติต่อจำนวนคดีแต่ละกลุ่มที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ คดีให้หมายความถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ 
      1.  คดีอาญา        กลุ่มที่ 1 : คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
      2.  คดีกลุ่มอาญา   กลุ่ม 2 : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
      3.  คดีกลุ่มอาญา   กลุ่ม 3 : คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์


            4.4 ยาเสพติด
    สถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลจังหวัดเชียงราย
          1) จำนวนอำเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 18 อำเภอ
          2) จำนวนตำบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 124 ตำบล
          3) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
          -  ระดับรุนแรง  จำนวน   531   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ระดับปานกลาง   จำนวน   157   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ระดับเบาบาง      จำนวน   288   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ไม่มีปัญหา         จำนวน   836    หมู่บ้าน/ชุมชน
          4) จำนวนสถานศึกษาที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด  20  แห่ง
          5) จำนวนสถานประกอบการที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  10 แห่ง
                ข้อมูลบุคคล
          1) จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ที่ได้จากการประมาณการ)   4,142  คน
          2) จำนวนผู้ค้ายาเสพติด (จากการประมาณการ)  918  คน
          -  ตามหมายจับ  289  คน
          3) จำนวนกลุ่มเสี่ยง
          -  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ป.5-ป.6  100  คน (ประมาณการ)
                สถานที่บำบัดรักษาฟื้นฟู
          1) ระบบสมัครใจ   38 แห่ง/รองรับได้   3,000 คน/ปี
          2) ระบบบังคับบำบัด   1 แห่ง/รองรับได้   2,000 คน/ปี
          3) ระบบต้องโทษ  2 แห่ง/รองรับได้  200  คน/ปี
          4) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   18 แห่ง/รองรับได้  1,000 คน/ป
          ที่มา  :  ศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย, 2556
           4.5 การสังคมสงเคราะห์
                 ด้านสังคม โดยเทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน        และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมกลุ่มกันเพื่อจุดมุ่งหมายสร้างความมั่นคงของมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประกอบไปด้วยองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1)  องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และมูลนิธิ สมาคม
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เทศบาลตำบลดงมะดะ
- องค์กรมูลนิธิใหม่เพื่อชีวิต (โบสถ์คริสจักรศิโยน แม่ลาว)
(2)  องค์กรและเครือข่ายการทำงานภาคสังคม จำแนกเป็น
- กลุ่มจิตอาสาตำบลดงมะดะ จำนวน 1 กลุ่ม
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จานวน 1 กลุ่ม
- สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม
- กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
จานวน 1 กองทุน
- กองทุนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
- กลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบลดงมะดะ   1  กลุ่ม
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1 กลุ่ม
(ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2559)

5. ระบบบริการพื้นฐาน
         5.1 การคมนาคมขนส่ง
               ด้านการคมนาคม
- เส้นทางที่   1  ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย 1 )  ผ่านตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 1,2,3,
- เส้นทางที่   2  ถนนลาดยางเด่นห้า - ดงมะดะ (สาย 1211) ติดต่อ หมู่ที่ 2,11,12
- เส้นทางที่   3  ถนนลาดยางแม่ลาว (สาย 118) - เชียงใหม่  ติดต่อ หมู่ที่ 3,7,12,13
- เส้นทางที่   4  ถนนลาดยางเลียบคันคลองชลประทาน  ติดต่อหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,14
- เส้นทางที่   5  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
         5.2 การไฟฟ้า
 หน่วยงานที่จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ลาว (กฟภ.) ระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ส่งจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟ

1. ระบบ 1 เฟส 2 สาย   โดยมากใช้ส่งจ่ายให้กับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กๆ และใช้กับเขตที่ไม่ใช่เขตชุมชน

2. ระบบ 1 เฟส 3 สาย   โดยมากใช้สำหรับระบบไฟแสงสว่างของถนน                     
3. ระบบ 3 เฟส 4 สาย   ใช้กับระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานที่มีเครื่องจักรมาก อาคารพาณิชย์ หรืออาคารที่ทำการทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้าถึงในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ยังมีบ้านหมู่บ้านต้องการขยายจุดการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
         5.3  การประปา
  ใช้ประปาหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,18  ซึ่งเป็น
ประปาที่หมู่แต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการเอง
         5.4  โทรศัพท์
               การบริหารตู้โทรศัพท์สาธารณะมีครบทุกหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้ซึ่งปัจจุบันแต่ละ
ครอบครัวของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อน (โทรศัพท์มือถือ) เนื่องจากติดต่อสะดวกสบายคลื่นสัญญาณจะส่งถึงเกือบทุกหมู่บ้านยกเว้นหมู่ที่ 18 จะมีสัญญาณบางจุด
        5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ตำบลดงมะดะจะใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ แม่ลาว (ปณ.แม่ลาว)  รหัสไปรษณีย์ : 57250  สังกัด : ไปรษณีย์เชียงราย ที่อยู่ : 145/1 หมู่ 1 ตำบลดงมะดะ  ซึ่งเป็นจุดบริการในพื้นที่ตำบล           ดงมะดะ

       6. ระบบเศรษฐกิจ
        6.1 การเกษตร
             1. ทำนา เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก    ซึ่ง 80 % ของคนในพื้นที่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก
             2. อาชีพทำสวน คนในพื้นที่ปลูกผักหรือผลไม้ นิยมปลูกผักเเละผลไม้เมืองหนาว เช่น ผักกาด ถั่วเขียว ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น ส่วนใหญ่หลังฤดูทำนาปี ช่วยเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ส่วนมากจะปลูกในหมู่ 2,6,10,12,13,17,18 เห็นได้จากการร่วมตัวของการจัดตั้งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
             3. อาชีพทำไร่ ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ สับปะรด ส่วนมากจะปลูกใน พื้นที่หมู่ 2,9,10,12,13,17,18
        6.2 การประมง
คนในพื้นที่จะทำการประมงน้ำจืด ได้แก่แม่น้ำลาว หนองน้ำธรรมชาติแต่ละหมู่บ้าน ลำน้ำห้วยที่ไหลผ่านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการประมงในพื้นที่จะทำการประมงเพื่อดำรงชีพมากกว่าถ้าได้จำนวนมากก็จะนำมาจำหน่ายในพื้นที่
        6.3 การปศุสัตว์
             อาชีพเลี้ยงสัตว์ คนในพื้นที่เดิมการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มักเลี้ยง เพื่อเป็นอาหาร หรือ ไว้ใช้งานเเต่ปัจจุบันเลี้ยงเพื่อการค้า สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน ได้เเก่ วัว ควาย หมู วัว เป็ด ไก่ ปลา เเละ อื่นๆ ตามแต่สภาพของคนในพื้นที่
        6.4 การบริการ
    การบริการในท้องถิ่นมีจุดประสงค์เพื่อบริการคนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งการบริการจะไม่ทำขนาดใหญ่จะนิยมทำเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ได้แก่อาชีพบริการด้านต่างๆ ดังนี้  

 • นวดแผนโบราณ
 • ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ทำผม
 • บริการซัก – รีด
 • สอนพิเศษ
 • รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • รับจ้างถ่ายภาพวันรับปริญญา งานบวช งานแต่งงาน
 • รับจ้างแต่งหน้า
 • รับจ้างทำความสะอาดบ้าน
 • ทำกรอบรูป
 • รับทำงานประดิษฐ์
 • อู่ซ่อมมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ ฯ

เป็นต้น
      6.5 การท่องเที่ยว
  จะเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งธรรมชาติจะงดงามกว่าฤดูอื่น ซึ่งสถานที่สำคัญของตำบลดงมะดะ ได้แก่
       -    การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า ของหมู่ 18 ตำบลดงมะดะ
       -    สนามแข่งรถมอเตอร์ไซด์เชียงรายเซอร์กิตเรซเวย์ ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลดงมะดะ
                     -    จุดจำหน่ายสินค้าศูนย์เครือข่ายและการพัฒนาเพื่อเสริมอาชีพอำเภอแม่ลาวและจุดชมวิวสะพานไม้เทศบาลตำบลดงมะดะ
       -    ศูนย์แพทย์แผนไทยพื้นบ้าน หมู่ 16 ตำบลดงมะดะ
       6.6 อุตสาหกรรม
             ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
          1. โรงงานทำผักผลไม้แช่แข็ง (บริษัทเกรซฟู้ด จำกัด)
2. โรงงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (บริษัทคอม โพสท์ ยูอิ จำกัด)
3. โรงงานจัดทำขิงดอง (บริษัทอี้จิ้นฟูดส์)
       6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
             ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอแม่ลาว มีที่สามารถปลูกพืชซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่หลากหลาย แยกเป็นประเภท ดังนี้ 
         1. ประเภทเครื่องดื่ม : ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุราแช่ สุรากลั่น เป็นต้น และไม่มีแอลกอฮอล์
         2. ประเภทของใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทในกลุ่มจักรสาน ,ถักสานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย เช่น ชะลอมจับปลา แหจับปลา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทในกลุ่มตัดเย็บจากเศษผ้าผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด เช่นน้ำยาล้างจาน เป็นต้น
3. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  :  ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริโภค เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร สบู่สมุนไพร น้ำมันหอมระเหย น้ำยาสระผมสมุนไพร เป็นต้น
         5. ประเภทการรักษาพื้นบ้านแพทย์แผนไทย เช่นการรักษาด้วยยาสมุนไพร การนวดแผนไทย
     6.8 แรงงาน
 แรงงานในพื้นที่จะเป็นแรงงานไทยประมาณ 60% แรงงานพม่า ลาว ฯลฯ 40% เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหรรม จำนวน 3 โรงงานและร้านค้าทั่วไปในพื้นที่นิยมใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทย

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ตำบลดงมะดะประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90% ทีเหลือนับถือศาสนา คริตส์ อิสลาม ฯลฯ
         7.2 ประเพณีและงานประจำปี
               ประเพณีที่สำคัญของตำบลดงมะดะ ได้แก่
         1) ประเพณีสงกรานต์ : กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน
ปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสืบทอดกันมา ดังนี้
             13 เมษายน  เป็นวันสังขารล่อง จะมีการยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้าเพื่อเป็นการ ขับไล่
เสนียด จัญไร ปัญหาอุปสรรค เคราะห์กรรมต่าง
  14 เมษายน  เป็นวันเน่า หรือวันเนาว์  คือเป็นวันตระเตรียมอาหาร ขนมเพื่อนาไปถวายวัด โดยช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด เพื่อก่อเจดีย์ทราย วันนี้ ไม่ควรประกอบการมงคลใด ๆ และไม่ควรพูดหยาบหรือโกหก
  15 เมษายน  เป็นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการทาบุญตักบาตร ตานขันข้าว สรงนาพระพุทธรูป ดำหัวพระสงฆ์ แล้วจึงไปดาหัวญาติผู้ใหญ่
  16 เมษายน เป็นวันปากปีคือวันเริ่มต้นปีใหม่จะมีการประกอบพิธี สะเดาะเคราะห์ ส่งเคราะห์ ส่งสะตวง สืบชะตา บางแห่งมีการสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล
2) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ได้แก่
2.1 การสืบชะตาบุคคล กระทำได้ทุกโอกาส (วันเกิด หรือ เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ)
2.2 การสืบชะตาบ้าน ทำได้ปีละครั้ง คือตอนสงกรานต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น
2.3 การสืบชะตาเมือง จะทาเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง
3) ประเพณีตานก๋วยสลาก : การตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) จะเริ่มในราววันเพ็ญเดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมีการเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ บรรจุใส่พาชนะ แล้วนา “ ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นจะนำ “ ก๋วยสลาก” ไปวัดที่จัดงานเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนคาอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเทวดาทั้งหลาย           1 - 8
4) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คือ วันลอยกระทง ชาวล้านามีพิธีสำคัญนอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมตังธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ
5) ประเพณีเป็งพุธ : เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาวเชียงราย
ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะทาบุญตักบาตร  
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสาร อาหารแห้งไว้รอใส่
บาตรเวลากลางคืน พอใกล้จะถึงเที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนใน 
หมู่บ้าน หรือในเมืองพอหลังที่ยงคืนผ่านไป (ย่างเข้าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง
และวัดตามท้องถิ่นก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ปัจจุบันมักทาเป็นประจำสม่ำเสมอ
7) ประเพณีตานหาแม่ฟ้าหลวง : กำหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาพานักที่พระตาหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะที่ไร่แม่ฟ้าหลวงในช่วงเช้า และพิธีทาบุญอุทิศถวายแด่องค์สมเด็จย่า ในช่วงบ่ายที่ พระตาหนักดอยตุงข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ในวิถีชีวิตของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะเป็นวิถีชีวิตของคนชนบททางภาคเหนือตอนบนซึ่งยึดถือวัฒนธรรมล้านนาแต่งดั้งเดิมและอิทธิพลวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยใหม่ จึงสามารถแยกกลุ่มภูมิปัญหาดั้งนี้
      กลุ่มที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพื้นฐานขององค์แห่งความรู้ ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยการพึ่งพาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ เช่นชุมชนภูเขา มีความเชื่อในเรื่องของผีป่า เจ้าป่า เทพารักษ์ ผู้อยู่ตามพื้นราบเชื่อในเรื่องพระภูมิเจ้าที่ พระภูมินา การสู่ขวัญ เป็น ความคิดความเชื่อเหล่า นี้จะนำมาสู่การพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำ การจัดทำพิธีกรรมบวชต้นไม้ การจัดตั้งป่าสมุนไพร กลุ่มฌาปนกิจ เป็นต้น
               กลุ่มที่ 2 ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณีการบวชนาคเข้าพรรษา ออกพรรษา วันสำคัญทางศาสนา การทำบุญวันเกิด โกนผมไฟ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน นอกจากนั้น ยังมีศิลปกรรมพื้นบ้าน ที่แสดงปรากฏให้เห็นถึงความสำเร็จของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ เช่น งานปั้นหล่อ ด้วยโลหะการก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนรำและเพลงซอพื้นบ้าน เป็นต้น
              กลุ่มที่ 3 การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัยเป็นการปรับการดำเนินชีวิตที่เคยถูกครอบงำจากสภาพสังคม พ่อค้าคนกลางระบบธุรกิจ ระบบโรงงาน กลับเข้าสู่การเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความล้มเหลวกับการล้มละลายทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได้อย่างภาคภูมิใจด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และการการสั่งสมประสบการณ์ เช่น การทำวนเกษตร ทำการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่งตนเอง การทำสวนสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ เพาะปลูกแบบขั้นบันได
             กลุ่มที่ 4 แนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่และแต่ละประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอิทธิพลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยใน         บ่อซีเมนต์ โดยจัดระบบการถ่ายเทน้ำและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การคิดสร้างอ่างเก็บน้ำ จากอ่างเก็บน้ำบนภูเขา ลงมาใช้ปลูกพืชสวน
             ภาษถิ่น
             คำเมือง  [กำเมือง] หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นภาคพายัพ เป็นภาษาถิ่นของชาวไทยวนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเดิม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมะดะ ยังใช้ภาษาคำเมืองนี้จนถึงทุกวันนี้ ยกตัวอย่างคำในภาษาถิ่นเหนือ เช่น


คำ

ความหมาย

คำ

ความหมาย

กิ๋น

กิน

กาด

ตลาด

กาดมั่ว

ตลาดเช้า

กาดแลง

ตลาดเย็น

กะเลิบ

กระเป๋า

เกือก

รองเท้า

เกี้ยด

เครียด

ขนาด

มาก

ขี้จุ๊

โกหก

ขี้ลัก

ขี้ขโมย

และจะมีกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 13,18 ก็จะใช้ภาษาชนเผ่าอาข่าเป็นภาษาสื่อสาร
          7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                1. ยาสมุนไพรพื้นบ้านบำรุงกำลัง เช่น ว่านโด่ไม่รู้ล้ม  กวาวเครือขาว อัญชัน ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ กระดังงา ฯลฯ หมู่ 16 ตำบลดงมะดะ
      2. น้ำยาเครื่องใช้ทำจากสมุนไพร เช่น สบู่สมุนไพร  น้ำยาล้างจาน  หมู่ 16 ตำบลดงมะดะ
                3. ไม้แกะสลัก หมู่ 6 ตำบลดงมะดะ
                4. ข้าวกล้องงอก หมู่ 13 ตำบลดงมะดะ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
         8.1 น้ำ 
1. ลำน้ำห้วยส้าน โดยได้ไหลผ่าน  หมู่ 17,15,13,12,11,10,8 สภาพแหล่งน้ำ มีน้ำตลอดปีตื้นเขินบางช่วง
          2. แม่น้ำลาว
 ต้นกำเนิดจากภูเขาในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า แล้วไหลผ่าน อำเภอแม่สรวย            อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย ไปบรรจบกับแม่น้ำกกที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความยาวประมาณ  117  กิโลเมตร
         8.2  ป่าไม้
ป่าไม้ในพื้นที่ จะพบมากที่สุดและหลงเหลืออยู่ คือหมู่ 13,15,17,18 ของตำบลดงมะดะ

 • หมู่  9   พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเต็งรัง
 • หมู่  10 พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเต็งรัง
 • หมู่ 12  พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเต็งรัง
 • หมู่  13 พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ 
 • หมู่  15 พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเต็งรัง
 • หมู่  17 พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ 
 • หมู่  18 พื้นที่ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ 

        9.3 ภูเขา
     ในพื้นที่จะมีภูเขาจำนวน  6 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 9,12, 13, 15, 17, 18 ของตำบลดงมะดะ
        9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่ได้แก่ แม่น้ำลาวที่ไหลผ่านตำบลดงมะดะ              ตลอดทั้งปี   

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1950605 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::