:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกณัฏฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-3480900
นางณิชารีย์ โพธิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-1896497
นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 083-3234865