:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
กองช่าง
นายพิทยายุทธฺ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว
วิศวกรโยธา
จ.ส.อ. สุรัช จินะการ
นายช่างโยธา
พ.อ.อ.พิษณุ โพธาปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณรงค์ฤทธิ์ คงทน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดวงฤทัย ไชยวุฒิ
คนงานทั่วไป
นายเกรียงไกร ชัยอิ่นคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายชัยศิลป์ รำไพ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนิธิชา ไชยวุฒิ
จ้างเหมาบริการ