:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
กองคลัง
นางณิชารีย์ โพธิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปวริศา โพธิเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- ว่าง -
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวภัทราพร ปัญญาหล้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญญา ตาแปง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางนริศรา ศรีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกพล ใจหาญ
คนงานทั่วไป
นางสาวชยาภรณ์ สุสาระ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมขันทา
จ้างเหมาบริการ