:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่
ประธานสภาเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย คำป๊อก
รองประธานสภาเทศบ่าล
นายสงัด กาวิชัย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคมสันต์ พิริยะพาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิถนะศักดิ์ ถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคมสันต์ คำขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางวิไลพร ปงรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบรรทุณ สุขจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ คำเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทวีศักดิ์ คำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศิริพันธ์ สุภาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวเกวรินทร์ สุแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2