" คุณธรรมนำการศึกษา สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย "
"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
กลับสู่หน้าแรก
หน้าหลักเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลดงมะดะ
โครงสร้าง เทศบาลตำบลดงมะดะ
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดงมะดะ
สำนักปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
สภา เทศบาลตำบลดงมะดะ
ทะเบียนประวัติ
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา3ปี (2554-2556)
แผนพัฒนา3ปี (2555-2557)
แผนพัฒนา3ปี (2556-2558)
แผนพัฒนา3ปี (2556-2558)
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ 2553
เทศบัญญัติ 2554
เทศบัญญัติ 2555
เทศบัญญัติ 2556
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานงบการเงินประจำปี2553
รายงานงบการเงินประจำปี2554
ข้อบัญญัติ
ประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงาน 2552
ประกาศผลการดำเนินงาน 2553
ประกาศผลการดำเนินงาน 2554
ประกาศผลการดำเนินงาน 2555
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน 2555
แผนการดำเนินงาน 2556
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ดาวโหลดเอกสาร ฟรี!!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดงมะดะ
เว็บบอร์ด เทศบาลตำบลดงมะดะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดงมะดะ
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
Link อบต. /ทต.
     เทศบาลตำบลดงมะดะ
     อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)
     อบต.ทานตะวัน
     อบต.โชคชัย
     เทศบาลตำบลงิ้ว
     อบต.ทุ่งก่อ
     อบต.สันติสุข
     อบต.ป่าก่อดำ
     เทศบาลตำบลบ้านดู่
     เทศบาลตำบลหงาว
     อบต.บัวสลี
     อบต.ม่วงคำ
     อบต.ห้วยไคร้
     อบต.หล่ายงาว
     อบต.โป่งงาม
     อบต.วาวี
     อบต.แม่สลองใน
     อบต.ป่าซาง
     อบต.ม่วงยาย
     เทศบาลตำบลดงมะดะ
     อบต.แม่ข้าวต้ม
     อบต.แม่ไร่
     อบต.ตับเต่า
     อบต. แม่สาย
     อบต.เวียงพางคำ
     อบต.นางแล
      อบต.ต้า
     อบต.ท่าก๊อ
     อบต.ดอยฮาง
     อบต.แม่ยาว
 
 
สอบราคาอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ
เรื่อง   สอบราคาอาหารเสริม (นม)   พาสเจอร์ไรส์   รสจืด    
ชนิดบรรจุถุง   และยูเอชที ชนิดซอง,กล่อง    ขนาด    200   ซีซี     
-------------------------------------------------------
                               
                                ด้วยเทศบาลดงมะดะ     อำเภอแม่ลาว     จังหวัดเชียงราย    จะดำเนินการสอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  เพื่อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน   ให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ     ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553      โดยวิธีสอบราคา     ดังรายการต่อไปนี้
1.1   ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)   พาสเจอร์ไรส์   รสจืด    ชนิดบรรจุถุง   ขนาด   200 ซีซี  
1.2   ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)     ยู.เอช.ที. รสจืด   ชนิดซอง    ขนาด   200   ซีซี 
1.3 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)     ยู.เอช.ที. รสจืด   ชนิดกล่อง   ขนาด   200 ซีซี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบนมโคแท้    100%   ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ   โดยมีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐาน     โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.       เป็นผู้ประกอบการแปรรูปอาหารเสริม (นม)   ส่วนประกอบนมโคแท้    100%
2.       มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
3.       มีใบรับรองการซื้อขายน้ำนมดิบระหว่างแหล่งน้ำมนดิบกับผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบัน 
4.       มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
5.       มีใบอนุญาตผลิตอาหาร
6.       มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
7.    มีใบรับรองผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (G.M.P.) จาก อ.ย. และต้องมีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการกรผลิตที่ดีในระยะเวลา   12 เดือน
8.       มีหนังสือรับรองการซื้อขายน้ำนมดิบระหว่างแหล่งน้ำนมดิบกับผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบัน 
9.    ไม่มีหนี้สินติดค้างชำระค่าน้ำนมดิบกับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตร หรือสามารถตกลงกันได้โดยแหล่งน้ำนมดิบยินยอมพร้อมใจ   
10. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่    13   พฤศจิกายน    2552   ถึงวันที่   25    พฤศจิกายน 2552   ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง 16.30   น.    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ   และในวันที่   26   พฤศจิกายน   2552   ระหว่างเวลา    08.30   น.   ถึง   16.30 น.   ณ   ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง   ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ชั้น   2 ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   อำเภอแม่ลาว   จังหวัดเชียงราย    
                                                                                                                                /. เมื่อพ้นกำหนด...........
                                                                - 2 -
 
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   27    พฤศจิกายน    2552   ตั้งแต่เวลา    09.00   น.   เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง   ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ชั้น   2 ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   อำเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย  
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ    อำเภอแม่ลาว   จังหวัดเชียงราย    ระหว่างวันที่   13   พฤศจิกายน   2552   ถึงวันที่   26   พฤศจิกายน    2552   หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข   0 5318 4131 2   ในวันและเวลาราชการ
 
                                                ประกาศ    ณ  วันที่   13   เดือน   พฤศจิกายน      พ.ศ. 2552
 
 
 
                                                                       ว่าที่ร้อยตรี
(  บิน    ดวงยานะ  )
ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ
 
เปิดอ่านทั้งหมด 726 ครั้ง

10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด.. ดูข่าวทั้งหมด
สอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยหินคลุก จำนวน 6 สาย ในเขตตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว (ซอย 13 เชื่อมซอย 14) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถเอนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน
ประกาศยกเลิกการสอบราคารถอเนกประสงค์แบบเกษตร อีแต๋นชนิดดั้มได้ จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง(ต้นลาน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยหินคลุกปูทับหน้าผิวจราจร หมู่่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 164619 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-184131 แฟกซ์ 053-184132

Copyright ©2009-2015 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::