ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  รวมเทศบัญญัติ ปี 2561
  รวมเทศบัญญัติ ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


พบข้อมูล 288 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 3 จากทั้งหมด 3 หน้า

ลำดับ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
0156
 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกแม่น้ำลาว หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 470
0155
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน 429
0154
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ชุด 432
0152
 ประกาศสอบราคารางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 427
0151
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 393
0150
 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) ศพด.จำนวน 5 ชุด 561
0149
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 9 บ้านแพะ 422
0148
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 9 บ้านแพะ 493
0147
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา 468
0146
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ 405
0145
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว 393
0144
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา หมู่ 10 บ้านหัวทุ่ง 404
0143
 ประกาศผลการพิจารณาผลการสอบราคา หมู่ 7 บ้านดงมะดะ 379
0142
 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 453
0141
 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 444
0140
 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 419
0139
 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 411
0138
 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 382
0137
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อผ้าห่มนวม จำนวน 2,200 ชุด 1168
0136
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม หมู่ที่ 7 407
0135
 ประกาศสอบราคาัจัดซื้อผ้าห่มนวม จำนวน 2,200 ชุด 505
0132
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในตำบลดงมะดะ โดยหินคลุก จำนวน 14 สาย 463
0131
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง (ต้นลาน) 465
0130
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ 461
0129
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูงรังถนนภายในตำบลดงมะดะ โดยหินคลุก จำนวน 14 สาย 520
0128
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง (ต้นลาน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 490
0127
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมระบบระปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ 442
0126
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาก่อสร้างโครงสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กและส่วนประกอบโครงสร้างเมรุ หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 495
0125
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็กและส่วนประกอบโครงสร้างเมรุ หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 708
0124
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 488
0123
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็กและส่วนประกอบโครงสร้างเมรุ หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 593
0121
 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ 469
0120
 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินปรับพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 1 โครงการ 557
0119
 สอบราคา 3 โครงการ 482
0118
 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 511
0112
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 556
0111
  ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ( หมู่ที่ 18 ) 715
0110
  ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ( หมู่ที่ 13 ) 804
0109
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ( หมู่ที่ 11 ) 593
0108
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ( หมู่ที่ 2 ) 577
0107
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคา 668
0106
 เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 687
0105
 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 930
0104
 ประกาศผลการพิจารณาราคาป้าย ทต.ดงมะดะ 822
0100
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ 632
0099
 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา 629
0098
 ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 486
0097
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อชุดกันหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 500
0096
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดกันหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 499
0093
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องพิมพ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ตำบลดงมะดะ 960
0088
 รายงายผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (งวดที่ 3) 597
0083
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 627
0068
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 5 ศูนย์ 753
0056
 สอบราคาอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด 1053
0051
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใช้ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) 900
0050
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552 งวดที่ 3 1404
0047
 ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 653
0046
 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 986
0045
 ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองดงป่าแดง บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 620
0044
 ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 599
0043
 ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 18 595
0042
 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 , 9 และ 18 709
0041
 ผลการพิจารณาสอบราคาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 536
0040
 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 , 9 และ 18 493
0039
 ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3 563
0038
 ผลการพิจารณาสอบราคาเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 467
0037
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 527
0036
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 661
0035
 สอบราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองดงป่าแดง บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ 12 560
0034
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 764
0033
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 18 465
0032
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 17 440
0031
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 14 495
0030
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 404
0029
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 435
0028
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 466
0027
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม นม 683
0025
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2552 476
0014
 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด 646
0013
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ 1286
0012
 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 651
0011
 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 534
0010
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะดะ 913
0009
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 609
0008
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 604
0007
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ 484
0006
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 12 , 13 และ 15 456
0005
 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 , 9 และ 18 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 530

First Previous 1 2 [3]

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1652128 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::