ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 
ข่าวสารกองการศึกษา
 
การรับสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหวาย หมู่ 2 บ้านห้วยหวาย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะดะ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง หมู่ 8 บ้านผาบ่อง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแพะ หมู่ 9 บ้านแพะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านยาว หมู่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สะดวก ทั้ง 5 แห่ง
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ/พิจารณาอนุญาต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ ให้บริการหลักคือ การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา โดยจัดให้ครอบคลุมประสบการณ์สำคัญที่กำหนดหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับจิตวิทยา พัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

คุณสมบัติของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ
1. เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคมของปีที่สมัครเรียน
2. เด็ก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลดงมะดะ อย่างน้อย 6 เดือน
3. เด็กต้องแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อและโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
 
ลำดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐาน
3 นาที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 ประเภท การพิจารณา
3. การพิจารณาคุณสมบัติ
4. ประกาศผลการรับสมัคร

(กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 7 นาที)

4 นาที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ระยะเวลาดำเนินการรวม
7 นาที
 
การลดขั้นตอน
-
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สมุดบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนาหน้าฉีดวัคซีน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ (ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์เท่านั้น)
7. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร(เพื่อทำการทดสอบพัฒนาการ)

หมายเหตุ เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1950655 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::