ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 
งานการเจ้าหน้าที่

บริหารงานท้องถิ่น

  - นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

  - อัตรากำลัง

ประเภททั่วไป

  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  - เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  - เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานพัสดุ

  - เจ้าพนักงานการคลัง

  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานสัตวบาล

  - เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

  - พยาบาลเทคนิค

  - เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

  - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - โภชนาการ

  - เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

  - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

  - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

  - สัตวแพทย์

  - นายช่างโยธา

  - นายช่างเขียนแบบ

  - นายช่างสำรวจ

  - นายช่างผังเมือง

  - นายช่างเครื่องกล

  - นายช่างไฟฟ้า

  - เจ้าพนักงานประปา

  - นายช่างศิลป์

  - นายช่างภาพ

  - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  - เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  - เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ประเภทวิชาการ

  - นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - วิศวกรโยธา

  - สถาปนิก

  - นักผังเมือง

  - วิศวกรเครื่องกล

  - วิศวกรไฟฟ้า

  - วิศวกรสุขาภิบาล

  - นักจัดการงานช่าง

  - นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  - นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

มาตราฐานกำหนดตำแหน่งครู

  - การประเมินผลงานครู

  - มาตรฐานครู

อำนวยการท้องถิ่น

  - นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

  - นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

แบบประเมิน อปท.

  - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

  - ตัวอย่างแบบประเมิน-อปท.นักทรัพยากรบุคคล

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1950671 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::