:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 66
2 หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ 19 พ.ค. 66
3 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ 19 พ.ค. 66
4 คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ 19 พ.ค. 66
5 แบบ ทพ.(จดทะเบียนพาณิชย์) 19 พ.ค. 66
6 ใบแจ้งรายการ ภรด 9 19 พ.ค. 66
7 ใบแจ้งรายการประเมิน ภรด 8 19 พ.ค. 66
8 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2 19 พ.ค. 66