:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( VISION )

" ดงมะดะเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม
สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง
แดนเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนการศึกษา
ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม "

2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ( MISSION )

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

2.2 ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

2.4 ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา ผู้สูงอายุ เป็นต้น

2.6 พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงพอ สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

2.7 จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน

2.8 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล

2.9 ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

2.10 การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน

2.11 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อมแก่ประชาชน

2.12 ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชน และรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุ

2.13 ส่งเสริมการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด

2.14 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals )

3.1 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
3.2 การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค
3.3 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
3.5 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
3.6 ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง