:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)ประจำปี พ.ศ.2566

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด: วันที่ 13 เมษายน 2566 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลเเละประชาชนตำบลดงมะดะ โดยมีกิจกรรม -การแสดงฟ้อนของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 -การแสดงจ้อยซอ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ-กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ -กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.เเม่ลาว จ.เชียงราย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ ๑.เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ๒. เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณงามความดี แก่บุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่มี คุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ๔. เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร